مشارکت در تأمین جهیزیه یک زوج جوان

o

مشارکت در تأمین جهیزیه یک زوج جوان

شمارنده پرونده: ۶۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۶۶۰
۶۸
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۷,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۷,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

می خواهیم برای یک دختر که از خانواده آبرومند است بسته جهیزیه تهیه کنیم.
با اطلاعاتی که ما از وضع پدر وخانواده اش داریم میدانیم که در تأمین جهیزیه در مضیقه شدید می باشند.
بسته جهیزیه شامل ( یخچال ، اجاق گاز ، ماشین لباسشویی ، اتو ،جاروبرقی ، سرویس چینی ، بخاری ، چرخ گوشت ، فرش ، سرویس قاشق چنگال ، پنکه )
امید آن را داریم تا با همیاری و کمک شما نیک اندیشان و خیرین عزیز  به انجام این مهم بر آییم و موجبات رضایت و خشنودی خداوند و شادی دل این نوعروس فراهم آید.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۳۳****۰۹۱۴ ۱۶۳,۷۰۰ ۰۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۷۷۹۷۵۳۰
۲ ۲۱۰****۰۹۱۲ ۱۰۸,۳۰۰ ۰۶-۰۹-۱۳۹۸
۳ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۵۷۸۰۹۵۱
۴ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۵۲۵۲۶۱۷
۵ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۴۷۵۲۱۹۰
۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۳۳۳۱۸۵۶
۷ ۲۰۱****۰۹۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۸
۸ ۰۳۰****۰۹۱۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۸
۹ **** ۲۰,۰۰۰ ۰۳-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۳۰۲۴۳۵۷
۱۰ ۲۲۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۲۲۳۳۵۸۵
۱۱ ۰۱۰****۰۹۱۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۹-۱۳۹۸
۱۲ ۰۵۷****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۹۶۲۵۹۸۷
۱۳ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۹۴۵۴۴۶۹
۱۴ ۷۸۸****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۸۹۶۴۲۵۵
۱۵ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۸۹۴۱۴۴۱
۱۶ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸
۱۷ ۷۸۹****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸
۱۸ ۴۴۹****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۸۹۲۷۴۷۲
۱۹ ۱۴۵****۰۹۹۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۸۹۱۴۴۰۹
۲۰ ۰۲۴****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۸۹۰۷۰۸۵
۲۱ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۸۵۸۱۰۷۰
۲۲ ۷۷۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۸۲۸۸۴۱۲
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸
۲۴ ۰۸۷****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸
۲۵ ۱۳۰****۰۹۳۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۳۹۸
۲۷ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۷۶۳۵۷۶۴
۲۸ ۰۲۴****۰۹۲۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۶۷۱۳۰۵۲
۲۹ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۶۷۰۸۹۲۵
۳۰ ۹۸۲****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۶۶۸۷۰۰۴
۳۱ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵۳,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۶۴۵۴۰۷۷
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸
۳۳ ۲۱۰****۰۹۳۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸
۳۴ ۰۱۲****۰۹۱۲ ۸۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸
۳۵ ۸۷۲****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸
۳۶ ۶۹۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۸
۳۷ ۱۱۱****۰۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۴۹۶۳۷۷۱
۳۸ ۱۴۵****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۴۹۶۱۸۵۲
۳۹ ۴۶۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۴۹۱۰۳۴۰
۴۰ ۰۴۰****۰۹۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۸
۴۱ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۴۶۵۴۳۵۱
۴۲ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۳۸۸۵۱۷۲
۴۳ ۹۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۳۷۱۱۴۹۶
۴۴ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۳۴۹۸۹۲۷
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸
۴۶ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸
۴۷ ۰۲۰****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸
۴۸ ۵۰۸****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸
۵۱ ۹۴۹****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۳۳۵۵۴۴۴
۵۲ ۰۹۴****۰۹۰۳ ۴۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۳۳۴۸۶۰۵
۵۳ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۲۷۶۳۷۸۹
۵۴ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۲۳۱۵۸۶۳
۵۵ ۳۹۶****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۲۰۷۸۸۰۸
۵۶ ۴۸۵****۰۹۳۸ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۱۹۴۲۹۹۰
۵۷ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۱۹۱۱۷۵۱
۵۸ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۱۸۹۷۴۴۸
۵۹ ۰۴۴****۰۹۱۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸
۶۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۸
۶۱ ۹۰۰****۰۹۰۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۰۱۷۴۰۳۵۹
۶۲ ۰۰۰****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۶۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۶۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۶۵ ۰۸۱****۰۹۳۳ ۸۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۶۶ ۴۵****۰۹۱۲ ۶۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۶۷ ۱۳۰****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸
۶۸ ۰۲۴****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۳۹۸

می خواهیم برای یک دختر که از خانواده آبرومند است و نزدیک به سه سال هست که نامزد می باشد بسته جهیزیه تهیه کنیم. با اطلاعاتی که ما از وضع پدر وخانواده اش داریم میدانیم که در تأمین جهیزیه در مضیقه شدید می باشند. بسته جهیزیه شامل ( یخچال ، اجاق گاز ، ماشین لباسشویی ، اتو ،جاروبرقی ، سرویس چینی ، بخاری ، چرخ گوشت ، فرش ، سرویس قاشق چنگال ، پنکه ) امید آن را داریم تا با همیاری و کمک شما نیک اندیشان و خیرین عزیز به انجام این مهم بر آییم و موجبات رضایت و خشنودی خداوند و شادی دل این نوعروس فراهم آید.