تهیه جاروبرقی (جهیزیه دختر خانواده)

o

تهیه جاروبرقی (جهیزیه دختر خانواده)

شمارنده پرونده: ۲۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۷۰۸
۳۷
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۷۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۷۰۰,۰۰۰

تومان

۰

پدری زحمتکش و آبرومند با سن بالای ۵۰ سال و ۴ سرعائله با شغل باربری با ارابه گذران زندگی می کند ، به تازگی دختر خانواده ازدواج کرده که با کمک خیرین تعدادی از لوازم ضروری تهیه شده و هم اکنون نیز نیازمند جاروبرقی می باشد که می خواهیم هزینه خرید جاروبرقی را باهم جمع آوری کنیم 

یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستان این پرونده خیلی زودتتر حل خواهد شد.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱۲۹****۰۹۱۴ ۱۰۷,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۹۵۵۹۱۹۵
۲ ۳۵۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۹۱۰۱۳۵۶
۳ ۴۶۴****۰۹۳۰ ۵,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۹۰۳۲۳۰۴
۴ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۹۰۳۱۷۲۲
۵ ۰۷۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۹۰۲۲۸۵۱
۶ ۲۶۹****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۸۵۶۰۴۸۵
۷ ۸۷۹****۰۹۳۶ ۲,۰۰۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۸۵۴۹۵۰۸
۸ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۸۵۴۳۷۶۱
۹ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۸۵۴۱۸۱۳
۱۰ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۷۷۳۰۲۱۲
۱۱ ۸۳۱****۰۹۳۳ ۳,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۷۵۵۱۷۹۱
۱۲ ۵۸۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۷۵۴۹۷۵۹
۱۳ **** ۳,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۹۳۱۵۱۳
۱۴ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۶۳۲۷۵۱
۱۵ ۳۲۱****۰۹۱۲ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۵۹۷۱۰۷
۱۶ ۸۰۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۵۹۱۸۸۹
۱۷ **** ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۵۸۸۶۴۶
۱۸ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۳,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۵۸۶۰۷۹
۱۹ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۱۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۵۸۴۹۵۱
۲۰ ۱۲۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۶۰۸۹۹۴۱
۲۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۶۲۷۳۳۵
۲۲ ۴۵۴****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۶۱۱۸۵۸
۲۳ ۲۳۷****۰۹۰۳ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۳۸۳۶۹۰
۲۴ ۳۸۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۸۹۶۶۷
۲۵ ۳۵۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۵۸۰۴۹
۲۶ ۱۱۶****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۵۶۷۰۳
۲۷ ۹۹۰****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۵۱۹۴۵
۲۸ ۰۰۲****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۴۹۵۲۰
۲۹ ۱۴۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۴۳۰۴۷
۳۰ ۹۱۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۳۱۷۹۵
۳۱ ۷۲۰****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۳۱۲۱۱
۳۲ ۶۸۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۲۲۷۶۴۰
۳۳ ۷۶۵****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۱۷۸۷۰۶
۳۴ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۱۷۲۵۸۴
۳۵ ۵۱۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۱۶۱۰۲۰
۳۶ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۱۵۸۷۵۹
۳۷ ۶۰۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۵۱۵۶۹۵۱

پدری زحمتکش و آبرومند با سن بالای ۵۰ سال و ۴ سر عائله با شغل باربری با ارابه ، گذران زندگی می کند. به تازگی دختر خانواده ازدواج کرده که با کمک خیرین تعدادی از لوازم ضروری تهیه شده و هم اکنون نیز نیازمند جاروبرقی می باشد که می خواهیم هزینه خرید جاروبرقی را باهم جمع آوری کنیم 

یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستان این پرونده خیلی زودتر حل خواهد شد