تهیه تلویزیون برای زوج جوان

o

تهیه تلویزیون برای زوج جوان

شمارنده پرونده: ۸۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۱۷۳
۲۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۰

می خواهیم برای یک زوج جوان که از خانواده های  آبرومند هستند تلویزیون تهیه کنیم. امیدواریم که با کمک و همت یکدیگر بتوانیم مبلغ مورد نیاز را جمع آوری کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۰۲۹۹۳۵۷
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹
۳ ۱۱۵****۰۹۰۱ ۹۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹
۴ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۸,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۰۲۷۷۲۷۳
۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۰۲۰۱۵۵۳
۶ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۸۸۷۲۶۷۰
۷ ۷۸۸****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۸۶۶۴۳۵۹
۸ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۸۶۵۷۳۴۳
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۳۹۹
۱۰ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۷۶۵۰۱۳۳
۱۱ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۶۸۴۸۴۰۲
۱۲ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۴۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۶۸۴۳۸۴۳
۱۳ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۶۸۴۲۷۸۱
۱۴ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۶۸۴۰۱۹۵
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۵,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹
۱۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۶۸۲۵۸۷۴
۲۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۶۳۵۹۵۸۳
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹
۲۴ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۵۰۷۶۸۲۷
۲۵ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۴۹۸۶۷۸۹
۲۶ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۴۹۶۸۴۴۴
۲۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۴۹۶۸۳۸۸
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۳۹۹
۲۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۱۸۵۸۹۷۸

می خواهیم برای یک زوج جوان که از خانواده های آبرومند هستند تلویزیون تهیه کنیم. امیدواریم که با کمک و همت یکدیگر بتوانیم مبلغ مورد نیاز را جمع آوری کنیم.