تهیه تبلت برای دانش آموز نیازمند

o

تهیه تبلت برای دانش آموز نیازمند

شمارنده پرونده: ۱۰۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۹۰
۳۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۰

سرپرست خانواده کارگر با 4 سر عائله دارای دو فرزند که با توجه به شرایط به وجود آمده توان خرید تبلت برای آموزش فرزندان را ندارد .امیدواریم با یاری شما حامیان گرامی بتوانیم باز هم مهر را به مقصد برسانیم...
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 
6037
6919
9012
5049

لطفا کمک های خود را از طریق شماره کارت واریز فرمایید .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۴۵****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۰۵-۱۱-۱۳۹۹
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۰۵-۱۱-۱۳۹۹
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۴-۱۱-۱۳۹۹
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۱۱-۱۳۹۹
۵ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۱۲۵,۰۰۰ ۰۴-۱۱-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۰۴-۱۱-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۰۴-۱۱-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۸,۰۰۰ ۰۳-۱۱-۱۳۹۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۱۵ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۹,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۳۱,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۲۵ ۷۴۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۲۶ ۲۴۹****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۱-۱۱-۱۳۹۹

سرپرست خانواده کارگر با 4 سر عائله دارای دو فرزند که با توجه به شرایط به وجود آمده توان خرید تبلت برای آموزش فرزندان را ندارد .امیدواریم با یاری شما حامیان گرامی بتوانیم باز هم مهر را به مقصد برسانیم... شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049 لطفا کمک های خود را از طریق شماره کارت واریز فرمایید .