تهیه بخاری برای زن سرپرست خانوار

o

تهیه بخاری برای زن سرپرست خانوار

شمارنده پرونده: ۱۲۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳۳۲۲۱
۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

زن روستایی سرپرست خانوار با کارگری گذران زندگی می کند که به تازگی لوله کشی گاز انجام داده ولی ناتوان در تهیه بخاری می باشد در این سرمای هوا خود و فرزندش بیمار شده است 
امیدواریم با کمک هم به یاری این مادر  بشتابیم و همراه شما در این فصل سرما گرما را به این خانواده هدیه کنیم.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۲۱,۰۰۰ ۰۲-۰۹-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۴۰۰

زن روستایی سرپرست خانوار با کارگری گذران زندگی می کند که به تازگی لوله کشی گاز انجام داده ولی ناتوان در تهیه بخاری می باشد در این سرمای هوا خود و فرزندش بیمار شده است امیدواریم با کمک هم به یاری این مادر بشتابیم و همراه شما در این فصل سرما گرما را به این خانواده هدیه کنیم. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049