تهیه آبگرمکن

o

تهیه آبگرمکن

شمارنده پرونده: ۵۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۹۱۱
۷۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۰

پدر خانواده با 4 سر عئله  دچار بیماری اعصاب و روان و ناتوان در انجام کار می باشد که آبگرمکن منزل بعد از چند بار تعمیر دوباره از کار افتاده و نیازمند تهیه آبگرمکن جدید می باشد.
بیائید مهربونی کنیم و دستامون رو به هم بدیم و براي اين خانواده‌ شرایطی رو فراهم کنیم که اونا هم بتونن از این فصل های  قشنگ سرد سال خدا لذت ببرن. 
یادمون باشه حتی ۱۰۰۰ تومن هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کنه.
با هم شادی بیافرینیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۷۳****۰۹۱۴ ۹,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۹۵۹۸۱۴۵
۲ ۰۲۰****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸
۴ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۸۵۷۱۷۴۱
۵ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۸۱۶۳۸۱۹
۶ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۷۹۹۰۶۱۸
۷ ۰۷۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۷۸۸۴۸۵۰
۸ **** ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۷۸۳۳۷۸۲
۹ ۲۳۰****۰۹۳۶ ۸۹,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۸
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸
۱۲ ۹۸۰****۰۹۳۳ ۳۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸
۱۳ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸
۱۴ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸
۱۵ ۵۴۶****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۶۰۱۱۹۸۵
۱۶ ۶۵۴****۰۹۸۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۸۵۷۲۱۴
۱۷ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۸۴۵۵۳۰
۱۸ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۲۵۹۵۴۳
۱۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۰۲۵۸۲۴
۲۰ ۹۹۰****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۰۱۰۸۱۸
۲۱ ۸۷۱****۰۹۰۳ ۳,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۰۰۹۳۳۶
۲۲ ۲۷۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۰۰۶۳۸۶
۲۳ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۵۰۰۳۳۳۵
۲۴ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۹۹۷۴۰۵
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸
۲۶ ۶۱۵****۰۹۳۹ ۱۵,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸
۲۷ ۵۷۵****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸
۲۸ ۳۲۶****۰۹۲۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۹۶۲۷۱۷
۲۹ ۹۶۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۹۶۳۲۰۵
۳۰ ۷۳۶****۰۹۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۹۳۹۱۴۹
۳۱ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۹۳۶۱۱۵
۳۲ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۹۲۲۱۴۱
۳۳ ۰۲۴****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۹۱۷۸۲۰
۳۴ ۱۰۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۸۹۰۳۲۴
۳۵ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۸۲۸۷۵۸
۳۶ ۸۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۸۲۰۹۴۷
۳۷ ۵۰۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۴۷۹۰۴۴۱
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۴۱ ۱۸۰****۰۹۳۶ ۱۲,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۴۲ ۱۲۰****۰۹۱۲ ۶,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۴۳ ۱۱۱****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۴۵ ۳۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۸
۴۶ ۰۰۸****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۳۰۰۸۴۱۷
۴۷ ۴۷۸****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۲۹۴۳۲۸۱
۴۸ ۱۴۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۲۵۸۲۰۸۱
۴۹ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۶۴۳۱۷۳
۵۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۶۲۶۲۹۸
۵۱ ۴۶۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۶۲۳۸۴۱
۵۲ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۴۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۶۱۷۹۴۹
۵۳ ۰۴۲****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۶۱۷۲۴۲
۵۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸
۵۵ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۶۰۱۳۰۴
۵۶ ۶۲۸****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۵۰۳۰۳۶
۵۷ ۷۸۸****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۴۱۳۲۰۱
۵۸ ۸۴۷****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۴۰۶۹۴۲
۵۹ ۸۶۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۱۲۲۶۶۴۶
۶۰ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۲۲,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۹۳۹۹۲۳
۶۱ ۵۷۳****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۸۹۷۵۵۳
۶۲ ۲۰۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۷۵۳۴۲۶
۶۳ ۳۲۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۷۳۰۶۷۷
۶۴ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۷۲۷۱۲۴
۶۵ ۴۹۴****۰۹۳۸ ۱,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۶۹۹۱۵۴
۶۶ ۹۶۶****۰۹۳۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۶۹۵۳۴۹
۶۷ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۶۱۹۰۴۷
۶۸ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۴۴۸۶۶۱
۶۹ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۱۰۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۴۳۵۳۲۶
۷۰ ۱۷۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۰۳۸۵۶۵۱
۷۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸
۷۲ ۰۲۴****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸
۷۳ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۸

پدر خانواده با 4 سر عئله دچار بیماری اعصاب و روان و ناتوان در انجام کار می باشد که آبگرمکن منزل بعد از چند بار تعمیر دوباره از کار افتاده و نیازمند تهیه آبگرمکن جدید می باشد. بیائید مهربونی کنیم و دستامون رو به هم بدیم و براي اين خانواده‌ شرایطی رو فراهم کنیم که اونا هم بتونن از این فصل های قشنگ سرد سال خدا لذت ببرن. یادمون باشه حتی ۱۰۰۰ تومن هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کنه. با هم شادی بیافرینیم.