تهیه آبگرمکن برای منزل خیر ساز

o

تهیه آبگرمکن برای منزل خیر ساز

شمارنده پرونده: ۱۰۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۱۳
۲۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۰

مادر خانواده با سه فرزند خود با کمک خیرین منزل کوچکی احداث کرده که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره به ساختمان نیمه کاره نقل مکان کرده است که با توجه به نبود آبگرمکن از همسایه های خود با دبه آب گرم آورده و استفاده می کند .ما با کمک شما خیرین برآنیم تا آبگرمکن را تهیه و نصب نماییم .
معرفی این پروژه به دیگران به پیشرفتش کمک زیادی میکنه تا دل این خانواده رو شاد کنیم.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خو ی ( خیریه مُواسات و همدلی خیرین خوی)
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۱-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۱-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۱,۰۰۰ ۰۴-۰۱-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۱-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۱-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۱-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۱-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۲-۰۱-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۵,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۱۲-۱۳۹۹
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۱۲-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۱۲-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۱۲-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳۰-۱۲-۱۳۹۹
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۰-۱۲-۱۳۹۹
۲۰ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۲۳۸,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۹
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۹
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۹
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۹

مادر خانواده با سه فرزند خود با کمک خیرین منزل کوچکی احداث کرده که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره به ساختمان نیمه کاره نقل مکان کرده است که با توجه به نبود آبگرمکن از همسایه های خود با دبه آب گرم آورده و استفاده می کند .ما با کمک شما خیرین برآنیم تا آبگرمکن را تهیه و نصب نماییم . معرفی این پروژه به دیگران به پیشرفتش کمک زیادی میکنه تا دل این خانواده رو شاد کنیم. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خو ی ( خیریه مُواسات و همدلی خیرین خوی) 6037 6919 9012 5049