تهیه آبگرمکن برای زن سرپرست خانوار

o

تهیه آبگرمکن برای زن سرپرست خانوار

شمارنده پرونده: ۱۰۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۰۹
۲۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۳۵۰,۰۰۰

تومان

۰

با توجه به بررسی های انجام گرفته از منزل یک زن سرپرست خانوار و مشاهده مشکل ایشان و نیاز به آبگرمکن برآن شدیم تا با جمع آوری مبلغ آبگرمکن برای این خانواده تهیه کنیم .
یادمان باشد حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کند.
با هم شادی بیافرینیم
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۹
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۹
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۹
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۹
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۹

با توجه به بررسی های انجام گرفته از منزل یک زن سرپرست خانوار و مشاهده مشکل ایشان و نیاز به آبگرمکن برآن شدیم تا با جمع آوری مبلغ آبگرمکن برای این خانواده تهیه کنیم . یادمان باشد حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کند. با هم شادی بیافرینیم شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049