تهیه آبگرمکن برای زن روستایی سرپرست خانوار

o

تهیه آبگرمکن برای زن روستایی سرپرست خانوار

شمارنده پرونده: ۱۱۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۲۱
۲۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

زنی روستایی با 3 سر عائله با کار کردن در منازل گذران زندگی میکند با کمک آشنایان و خیرین منزلی احداث شده تا بعد از چندین سال از اجاره نشینی رهایی یابد.
برآنیم تا با تهیه آبگرمکن این منزل ما هم سهمی در شادی این خانواده داشته باشیم.
لذا از شما خیرین گرامی و خانواده بزرگ مرکز خیرین خوی تقاضا داریم مثل همیشه در این راه ، یارو همراه ما باشید.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۸۴,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۴۶,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۴-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۴-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۴۰۰

زنی روستایی با 3 سر عائله با کار کردن در منازل گذران زندگی میکند با کمک آشنایان و خیرین منزلی احداث شده تا بعد از چندین سال از اجاره نشینی رهایی یابد. برآنیم تا با تهیه آبگرمکن این منزل ما هم سهمی در شادی این خانواده داشته باشیم. لذا از شما خیرین گرامی و خانواده بزرگ مرکز خیرین خوی تقاضا داریم مثل همیشه در این راه ، یارو همراه ما باشید. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049