تهیه آبگرمکن برای خانواده ای با فرزند معلول

o

تهیه آبگرمکن برای خانواده ای با فرزند معلول

شمارنده پرونده: ۳۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۹۳۱
۲۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۲۰۵,۲۰۰

تومان

-۵,۲۰۰


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۹۱۹۲۹۰۴
۲ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۹۱۱۵۲۳۶
۳ ۰۰۰****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۹۰۷۸۶۰۹
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۸۲۴۴۹۰۸
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۰-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۷۰۹۶۳۷۴
۶ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۷۰۴۲۹۵۷
۷ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۵۳۳۳۹۰
۸ ۹۱۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۴۵۳۸۱۸
۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۴۱۲۶۷۷
۱۰ ۹۰۱****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۴۰۱۶۳۶
۱۱ ۴۵۴****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۳۸۸۳۳۸
۱۲ **** ۱,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۳۸۰۴۱۲
۱۳ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۳۷۳۷۳۹
۱۴ ۹۵۴****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۳۲۴۲۸۹
۱۵ ۴۳۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۳۰۹۹۴۳
۱۶ ۸۲۸****۰۹۳۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۶۲۳۴۷۶۲
۱۷ ۲۰۲****۰۹۱۲ ۴۰,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۵۵۵۶۹۲۲
۱۸ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۵۱۵۸۶۶۳
۱۹ ۳۰۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۵۰۰۰۷۱۸
۲۰ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۴۹۷۴۷۵۳
۲۱ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۴۷۶۴۱۶۹
۲۲ ۴۳۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۴۷۴۵۳۰۰
۲۳ ۰۸۰****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۴۷۴۲۹۹۹
۲۴ ۵۰۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۵۴۷۳۶۲۳۴
۲۵ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۷۷۳۳۸۳۰

مطلع شدیم در اطراف شهر خانواده ای وجود دارد که در یک منزل قدیمی با سقف چوبی زندگی می کنند که برای استحمام خود و فرزند معلولشان به همسایه ها وفامیل مراجعه می کنند .که  به تازگی توسط خیرین لوله کشی گاز انجام شده و نیازمند آبگرمکن برای استفاده در منزل خودشان می باشند .

امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم مشکل ایشان را تا جایی که در توانمان هست حل کنیم .