تعمیر مسکن و تهیه وسایل منزل

o

تعمیر مسکن و تهیه وسایل منزل

شمارنده پرونده: ۹۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۱۴۱
۶۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن

زندگی از آنجا رنگ و بوی سختی به خود می گیرد که پدر شغل آزاد و کارگر می باشد و با قرض و وام که به تازگی این منزل را تهیه کرده ، تنها سرپناه خانواده در اثر یک آتش سوزی به همراه وسایل منزل در شعله های آتش می سوزد.
حالا می خواهیم با هم برای شاد کردن دل این خانواده منزل را تعمیر و وسایل ضروری زندگی را تا حد امکان تهیه کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰۶-۰۸-۱۳۹۹
۲ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۲۷۲۱۷۹۲
۳ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۰۵۷۵۳۶۸
۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۹۳۹۹۱۲۶
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۳۳,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۴,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۹
۸ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۲۹,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۷۱۵۴۷۹۶
۹ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۶۶۳۳۶۵۰
۱۰ ۲۰۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۶۱۵۱۸۷۶
۱۱ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۵,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۴۰۰۸۸۷۹
۱۲ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۸۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۲۹۴۳۶۸۵
۱۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۲۵۳۵۹۱۵
۱۴ ۲۳۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۰۷۵۹۱۶۴۹
۱۵ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۲۳-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۰۵۱۹۰۲۴۹
۱۶ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۱۵,۰۰۰ ۲۳-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۰۴۴۵۹۲۱۲
۱۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۰۲۲۰۸۵۱۰
۱۸ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۹۹۹۶۰۳۱۴
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۰۰۰ ۲۰-۰۶-۱۳۹۹
۲۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۱,۰۰۰ ۱۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۹۸۱۳۳۲۸۶
۲۱ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۹۷۶۷۵۴۳۱
۲۲ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۹۷۵۵۳۴۵۷
۲۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۹۶۵۶۶۱۱۲
۲۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲۲,۰۰۰ ۱۵-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۸۳۸۰۲۶۹
۲۵ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۱۳-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۶۵۷۹۹۳۹
۲۶ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۶۰۵۲۶۲۴
۲۷ ۶۴۲****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۴۵۹۳۷۳۰
۲۸ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۲۳۳۱۳۴۱
۲۹ ۱۹۱****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۱۷۸۴۵۰۴
۳۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۱۱۳۴۷۱۷
۳۱ ۶۰۷****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۹
۳۲ ۳۵۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۸۰۱۰۸۳۳۴
۳۳ ۷۰۴****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۸۶۸۱۰۸۱
۳۴ ۲۰۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۹۹۶۹۸۷
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹
۳۷ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۸۹۳۱۱۹
۳۸ ۷۰۸****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۷۸۷۶۵۷
۳۹ ۳۶۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۴۱۵۷۸۰
۴۰ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۱۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۴۱۳۱۲۵
۴۱ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۳۷۵۱۸۵
۴۲ ۵۷۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۳۵۹۱۶۷
۴۳ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۲۲۵۱۷۱
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹
۴۵ ۰۵۱****۰۹۰۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹
۴۶ ۱۱۱****۰۹۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۰۹۰۹۱۶
۴۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۰۸۳۲۵۸
۴۸ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۹۹۹۶۲۹
۴۹ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۸۴۰۶۲۱
۵۰ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۷۰۱۳۴۴
۵۱ ۴۲۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۶۸۱۷۹۸
۵۲ ۷۸۲****۰۹۳۰ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۶۶۲۲۰۳
۵۳ ۸۱۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۵۰۲۹۸۴
۵۴ ۹۰۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۳۳۹۹۷۹
۵۵ ۸۳۲****۰۹۳۵ ۶۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۶۸۷۲۶
۵۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹
۵۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹
۵۸ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۴۷۰۲۵
۵۹ ۵۳۳****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۴۲۸۹۳
۶۰ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۲۸۷۰۳
۶۱ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۲۳۴۷۳
۶۲ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۰۲۰۷۷
۶۳ ۸۱۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۰۳۷۹۴۱
۶۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۵۹۲۷۵۲۱
۶۵ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۵۹۲۰۳۴۰
۶۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹
۶۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹
۶۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹
۶۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۹

زندگی از آنجا رنگ و بوی سختی به خود می گیرد که پدر شغل آزاد و کارگر می باشد و با قرض و وام که به تازگی این منزل را تهیه کرده ، تنها سرپناه خانواده در اثر یک آتش سوزی به همراه وسایل منزل در شعله های آتش می سوزد. حالا می خواهیم با هم برای شاد کردن دل این خانواده منزل را تعمیر و وسایل ضروری زندگی را تا حد امکان تهیه کنیم.