تامین مبلغ پرداخت حق بیمه سرپرست کهنسال خانواده

o

تامین مبلغ پرداخت حق بیمه سرپرست کهنسال خانواده

شمارنده پرونده: ۲۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۳۰۴
۷۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۳۴۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۳۴۰,۰۰۰

تومان

۰

مطلع شدیم یکی از مردان کهنسال و شریف روزگار ما که با همسر و فرزند دخترش در شهر ما زندگی می کند.

با پرداخت مبلغ 8 میلیون تومان می تواند بازنشسته تامین اجتماعی شده و ماهانه مستمری خودرا دریافت کرده تا دراین زمان بیماری خود و همسرش و کهولت سن ( بالای 80 سال ) بتواند از کمک دیگران بی نیاز شده و گذران زندگی کند.

خیرین ، دوستان و آشنایان 6 میلیون تومان از این مبلغ را تهیه کرده اند و ما به خوبی می دانیم او به تنهایی قادر نیست مبلغ باقی مانده را تآمین کند و بنابراین نیازمند کمک و یاری است.

بیائید هر کدام به اندازه بزرگی جیبمان و یا با اطلاع رسانی به دیگران اندکی به این پدر پیر فداکار و زحمت کش کمک کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۴۳۲****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۲۱۶۵۵۹
۲ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۱۶۰۳۶۷
۳ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۱۵۴۱۲۹
۴ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۲۵,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۱۴۶۷۶۵
۵ ۶۲۵****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۰۷۹۹۴۴
۶ ۳۶۱****۰۹۳۸ ۳۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۰۹۷۳۱۹۹
۷ ۲۸۰****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۰۸۲۵۷۱۷
۸ ۱۲۴****۰۹۳۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۰۶۸۲۳۰۹
۹ ۳۸۵****۰۹۱۲ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۰۵۹۲۱۰۴
۱۰ ۲۳۷****۰۹۱۴ ۳۵,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۰۵۸۷۴۱۱
۱۱ ۸۰۹****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۰۵۷۳۲۵۴
۱۲ ۴۶۴****۰۹۳۰ ۳,۰۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۰۰۲۲۲۴۱
۱۳ ۵۲۲****۰۹۳۶ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۹۸۴۵۷۲۲
۱۴ ۲۶۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۹۵۹۳۱۶۲
۱۵ ۸۹۹****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۹۵۹۰۶۲۹
۱۶ ۳۶۹****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۹۵۴۵۷۷۳
۱۷ ۵۱۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۹۵۳۹۵۷۲
۱۸ ۲۷۰****۰۹۱۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۹۵۳۵۲۸۲
۱۹ ۹۱۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۸۳۶۱۹۰
۲۰ ۶۴۸****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۸۳۲۵۷۷
۲۱ ۶۱۳****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۴۴۲۴۳۴
۲۲ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۱۴۱۷۶۵
۲۳ ۵۱۱****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۱۴۰۰۰۲
۲۴ ۵۰۲****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۱۲۶۹۹۲
۲۵ ۴۸۰****۰۹۳۳ ۱۵,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۱۱۸۵۵۸
۲۶ ۶۲۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۱۱۵۲۹۰
۲۷ ۶۱۴****۰۹۳۶ ۱۵,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۹۳۰۴۳۶
۲۸ ۳۲۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۹۲۹۳۱۵
۲۹ **** ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۸۶۲۶۵۱
۳۰ ۴۶۶****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۷۹۹۷۹۳
۳۱ ۲۲۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۷۸۸۹۵۴
۳۲ ۳۰۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۷۸۷۲۱۳
۳۳ ۸۹۵****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۷۸۵۲۶۱
۳۴ ۰۹۹****۰۹۱۴ ۴۵,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۷۸۵۷۶۷
۳۵ ۸۰۲****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۶۷۸۷۹۷
۳۶ ۵۷۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۶۷۶۲۶۶
۳۷ ۲۱۱****۰۹۲۱ ۲۵,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۶۷۴۶۱۹
۳۸ ۵۴۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۶۷۲۶۷۵
۳۹ ۶۰۸****۰۹۱۷ ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۶۷۱۴۹۳
۴۰ ۱۷۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۵۳۴۶۰۹
۴۱ ۱۴۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۳۹۱۲۸۲
۴۲ ۳۸۲****۰۹۹۸ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۳۷۵۲۹۸
۴۳ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۲۹۸۵۲۳
۴۴ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۲۵۸۹۶۱
۴۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۲۵۶۵۲۳
۴۶ ۹۸۳****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۲۵۳۵۷۱
۴۷ ۵۴۵****۰۹۳۳ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۲۴۴۴۲۹
۴۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۲۳۰۹۷۳
۴۹ ۹۹۰****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۶۲۴۶۴
۵۰ ۵۷۵****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۳۶۵۹۲
۵۱ ۴۴۹****۰۹۰۱ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۳۰۵۷۰
۵۲ ۰۳۶****۰۹۳۵ ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۲۶۴۷۰
۵۳ ۳۲۸****۰۹۳۳ ۳۵,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۱۳۲۹۲
۵۴ ۲۳۵****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۰۹۲۲۲
۵۵ ۵۷۶****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۰۴۲۹۰
۵۶ **** ۲۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۰۳۴۹۶
۵۷ ۰۱۲****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۱۰۰۶۹۴
۵۸ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۷۰۷۳۶۸۵
۵۹ ۵۸۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۶۴۴۰۸۰۲
۶۰ ۶۱۷****۰۹۱۷ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۵۰۱۴۲۳۹
۶۱ ۳۰۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۴۷۷۰۱۷۶
۶۲ ۶۳۳****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۴۷۴۲۷۴۲
۶۳ ۵۲۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۲۲۶۷۲۵۷
۶۴ ۴۳۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۲۲۳۰۳۴۷
۶۵ ۱۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۲۱۷۰۳۸۰
۶۶ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۱۸۵۶۵۷۵
۶۷ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۱۸۱۱۸۷۱
۶۸ ۶۲۱****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۰۸۹۲۴۶۱۷
۶۹ ۹۵۴****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۰۸۰۵۸۴۶۹
۷۰ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۰۷۶۵۰۷۸۷
۷۱ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۰۷۵۲۸۸۵۰
۷۲ ۷۹۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۰۷۲۸۷۴۵۲
۷۳ ۳۰۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۰۷۱۸۳۸۹۲

مطلع شدیم یکی از مردان کهنسال و شریف روزگار ما که با همسر و فرزند دخترش در شهر ما زندگی می کند.

با پرداخت مبلغ 8 میلیون تومان می تواند بازنشسته تامین اجتماعی شده و ماهانه مستمری خودرا دریافت کرده تا دراین زمان بیماری خود و همسرش و کهولت سن ( بالای 80 سال ) بتواند از کمک دیگران بی نیاز شده و گذران زندگی کند.

خیرین ، دوستان و آشنایان 6 میلیون تومان از این مبلغ را تهیه کرده اند و ما به خوبی می دانیم او به تنهایی قادر نیست مبلغ باقی مانده را تآمین کند و بنابراین نیازمند کمک و یاری است.

بیائید هر کدام به اندازه بزرگی جیبمان و یا با اطلاع رسانی به دیگران اندکی به این پدر پیر فداکار و زحمت کش کمک کنیم.