تامین اقلام ضرورری برای زوج جوان

o

تامین اقلام ضرورری برای زوج جوان

شمارنده پرونده: ۱۲۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۱۲۰
۵۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

این مادر زحمتکش ، مثل هر مادری آرزو دارد که حداقل های شروع یک زندگی را برای فرزند دلبندش فراهم آورد ولی متاسفانه  شرایط نامناسب اقتصادی امکان تهیه جهیزیه را برایش دشوار کرده است، از دوستان و آشنایان کمک گرفته اند و اکنون  برای تهیه اقلام ضروری نیاز به همراهی و حمایت شما عزیزان دارند، باشد که همیشه کمک ها برای ایجاد یک تحول در زندگی ( مثل ازدواج) باشد، اینک دو جوان عاشق منتظر شما هستند که بتوانند هرچه زودتر زیر یک سقف زندگی پر مهرشان را آغاز کنند.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرن خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۶۵,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۵,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۶,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۴۰۰
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۴۰۰
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۴۰۰
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۴۰۰
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۴۰۰
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۴۰۰
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۴۰۰
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۴۰۰
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۵۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۵۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۵۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۴۰۰
۵۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰
۵۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰
۵۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

این مادر زحمتکش ، مثل هر مادری آرزو دارد که حداقل های شروع یک زندگی را برای فرزند دلبندش فراهم آورد ولی متاسفانه شرایط نامناسب اقتصادی امکان تهیه جهیزیه را برایش دشوار کرده است، از دوستان و آشنایان کمک گرفته اند و اکنون برای تهیه اقلام ضروری نیاز به همراهی و حمایت شما عزیزان دارند، باشد که همیشه کمک ها برای ایجاد یک تحول در زندگی ( مثل ازدواج) باشد، اینک دو جوان عاشق منتظر شما هستند که بتوانند هرچه زودتر زیر یک سقف زندگی پر مهرشان را آغاز کنند. شماره کارت حقوقی مرکز خیرن خوی 6037 6919 9012 5049