احداث سرویس بهداشتی و حمام

o

احداث سرویس بهداشتی و حمام

شمارنده پرونده: ۱۱۰
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۴۴
۵۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

پدر کارگر خانواده به دلیل مراجعه مستمر به پزشک برای درمان کودک بیمار خود قادر به کار مداوم نیست. کودک مبتلا به بیماری صعب العلاج می باشد. منزل ایشان فاقد سرویس بهداشتی و حمام مناسب می باشد. با کمک شما خیرین برآنیم تا سرویس بهداشتی و حمام احداث کنیم.
امیدواریم که با کمک شما این کار خیر هم همچون سایر کارها به نتیجه برسد
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
(خیریه مواسات و همدلی خیرین خوی)
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۷-۰۲-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۷-۰۲-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۴-۰۲-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۵,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۲-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۴۰۰
۵۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۲-۱۴۰۰

پدر کارگر خانواده به دلیل مراجعه مستمر به پزشک برای درمان کودک بیمار خود قادر به کار مداوم نیست. کودک مبتلا به بیماری صعب العلاج می باشد. منزل ایشان فاقد سرویس بهداشتی و حمام مناسب می باشد. با کمک شما خیرین برآنیم تا سرویس بهداشتی و حمام احداث کنیم. امیدواریم که با کمک شما این کار خیر هم همچون سایر کارها به نتیجه برسد شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی (خیریه مواسات و همدلی خیرین خوی) 6037 6919 9012 5049