اجاره مسکن زن سرپرست خانواده

o

اجاره مسکن زن سرپرست خانواده

شمارنده پرونده: ۱۰۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۰۷۵
۱۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۰

زن سرپرست خانواده به همراه فرزندانش در خانه ای استیجاری زندگی می کند . او سختیهای زیادی را برای گذران زندگی متحمل شده است. هم اکنون اجاره منزل عقب افتاده که می خواهیم دست در دست هم اجاره شش ماه منزل ایشان را جمع آوری کنیم .مهربان باشیم که مهربانی دنیا را نجات خواهد داد. 


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۳۰-۱۰-۱۳۹۹
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۱,۰۰۰ ۲۹-۱۰-۱۳۹۹
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۱۰-۱۳۹۹

زن سرپرست خانواده به همراه فرزندانش در خانه ای استیجاری زندگی می کند . او سختیهای زیادی را برای گذران زندگی متحمل شده است. هم اکنون اجاره منزل عقب افتاده که می خواهیم دست در دست هم اجاره شش ماه منزل ایشان را جمع آوری کنیم .مهربان باشیم که مهربانی دنیا را نجات خواهد داد.