آبگرمکن برای خانواده روستایی دارای فرزند معلول جسمی

o

آبگرمکن برای خانواده روستایی دارای فرزند معلول جسمی

شمارنده پرونده: ۹۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۱۲۴
۴۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۰

مطلع شدیم در یکی از روستاهای محروم منطقه خانواده ای با سرپرست کارگر زندگی میکند که منزل ایشان فاقد آبگرمکن بوده که برای گرم کردن آب از دیگ استفاده می کند.فرزند خانواده نیز معلول جسمی می باشد.
بر آن شدیم تا براي اين خانواده‌ آبگرمکن فراهم کنیم.
یادمان باشد حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کند.
با هم شادی بیافرینیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱۴۴****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۸۰۳۱۱۳۹
۲ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۷۶۹۸۹۵۵
۳ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۶۶۸۳۸۰۴
۴ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۶۶۸۰۱۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۸۵,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۹
۱۰ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۶۶۷۶۰۸۹
۱۱ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۶۶۷۵۰۳۰
۱۲ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۶۶۷۱۴۶۴
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۸-۰۵-۱۳۹۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۸-۰۵-۱۳۹۹
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۲۷-۰۵-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۵-۱۳۹۹
۱۷ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۰۷۳۹۹۴۷
۱۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۵۰۶۹۰۷۵۳
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۵-۱۳۹۹
۲۰ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۹۷۳۸۵۰۱
۲۱ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۹۰۲۴۴۱۵
۲۲ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۸۸۷۰۴۴۲
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۹
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۹
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۹
۲۷ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۷۶۰۵۳۶۶
۲۸ ۸۶۲****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۷۴۳۵۱۵۸
۲۹ ۰۰۰****۰۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۷۴۰۳۵۷۲
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۵-۱۳۹۹
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۵-۱۳۹۹
۳۲ ۵۱۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۷۳۳۰۱۲۴
۳۳ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۷۱۹۱۸۴۳
۳۴ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۷۱۲۸۱۴۱
۳۵ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۷۰۶۱۲۹۱
۳۶ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۴,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۶۹۹۰۶۴۳
۳۷ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۶۸۴۳۷۵۲
۳۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۶۸۳۰۷۷۹
۳۹ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۶۸۳۰۳۵۹
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹

مطلع شدیم در یکی از روستاهای محروم منطقه خانواده ای با سرپرست کارگر زندگی میکند که منزل ایشان فاقد آبگرمکن بوده که برای گرم کردن آب از دیگ استفاده می کند.فرزند خانواده نیز معلول جسمی می باشد. بر آن شدیم تا براي اين خانواده‌ آبگرمکن فراهم کنیم. یادمان باشد حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کند. با هم شادی بیافرینیم.