آبگرمکن برای خانواده نیازمند

o

آبگرمکن برای خانواده نیازمند

شمارنده پرونده: ۹۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۰۰
۲۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۷۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۷۳۴,۴۵۰

تومان

-۳۴,۴۵۰

خانواده نیازمند برای گرم کردن آب از بشکه استفاده می کنند و در شرایط سختی به سر میبرند.
بر آن شدیم تا براي اين خانواده‌ آبگرمکن فراهم کنیم.
یادمان باشد حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کند.
با هم شادی بیافرینیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۶۳۰۶۸۹۱
۲ ۴۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۶۲۷۵۷۶۲
۳ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۶۲۶۱۸۶۲
۴ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۷۷۵۲۹۸
۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۷۵۵۴۹۰
۶ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۹۳,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۷۳۴۸۳۲
۷ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۵۶۰۸۸۴
۸ ۰۰۴****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۳۲۹۴۴۶
۹ ۵۳۳****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۱۸۷۳۴۲
۱۰ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۱۷۰۴۲۴
۱۱ ۷۵۸****۰۹۰۵ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۱۷۰۰۹۱
۱۲ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۱۶۵۲۸۱
۱۳ ۱۵۷****۰۹۱۱ ۸۶,۵۵۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۸,۳۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹
۱۵ ۷۵۴****۰۹۱۴ ۱۱۹,۶۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹
۱۷ ۱۴۵****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۱۴۰۸۶۴
۱۸ ۷۸۸****۰۹۱۴ ۲۲,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۱۳۸۷۷۰
۱۹ ۱۰۹****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۵۱۱۹۸۱۸
۲۰ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۴۹۱۵۲۹۹
۲۱ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۴۸۸۵۸۶۲
۲۲ ۸۶۲****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۴۸۷۰۵۸۴

خانواده نیازمند برای گرم کردن آب از بشکه استفاده می کنند و در شرایط سختی به سر میبرند. بر آن شدیم تا براي اين خانواده‌ آبگرمکن فراهم کنیم. یادمان باشد حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل این پروژه می‌کند. با هم شادی بیافرینیم.