گزارش مهربانی

گزارش مهربانی

گزارش مهربانی

گزارش مهربانی 12

دوازدهمین پرونده الکترونیکی

با مساعدت نیکوکاران گرانقدر مبلغ جمع آوری شده جهت پرداخت قبض خانواده هزینه گردید.