پرونده های موسسه نیکوکاری خیرین خوی

مشاهده همه پرونده ها

یادبود های موسسه نیکوکاری خیرین خوی

صدقه

پرداخت صدقه الکترونیکی به نیازمندان شهرستان خوی

با پرداخت صدقه به صورت الکترونیکی نیازمندان شهرمان را سریع، مطمئن و آسان تر از همیشه حمایت کنیم

پرونده های موفق شده

همه با هم برای هم
شهر بدون گدا یک آرزو نیست
ساماندهی امورات خیریه با بانک اطلاعات نیازمندان