تهیه کیسه یوروستومی و کمک هزینه درمان و معیشت

کیسه یوروستومی تهیه و کمک هزینه درمان واریز شد