تهیه کیسه یوروستومی و کمک هزینه درمان و معیشت

o

تهیه کیسه یوروستومی و کمک هزینه درمان و معیشت

شمارنده پرونده: ۱۱۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۹۷۰
۲۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۱۶۲,۰۰۰

تومان

-۱۶۲,۰۰۰

پدر خانواده کارگر و اجاره نشین با 4 سر عائله ، مبتلا به سرطلان مثانه نیاز روزانه به کیسه های یوروستومی دارد و در گذران زندگی نیز در مضیقه می باشد.
جهت کمک هزینه درمان ومعیشت از شما خوش دلان می خواهیم که ما رو در این ندای خیر یاری کنید.
با واریز هر وجهی می توانید سهم بزرگی در هزینه های  این خانواده داشته باشید.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۷,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۰۶-۱۴۰۰

پدر خانواده کارگر و اجاره نشین با 4 سر عائله ، مبتلا به سرطلان مثانه نیاز روزانه به کیسه های یوروستومی دارد و در گذران زندگی نیز در مضیقه می باشد. جهت کمک هزینه درمان ومعیشت از شما خوش دلان می خواهیم که ما رو در این ندای خیر یاری کنید. با واریز هر وجهی می توانید سهم بزرگی در هزینه های این خانواده داشته باشید. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049